REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO INFORMISANjA I TELEKOMUNIKACIJA

Na osnovu čl. 16. stav 1. tačka 4) i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS” broj 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS” br. 16/16, 8/17 i 6/23) i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2023. godini, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Broj: 401-00-38/2023-05 od 7. marta 2023. godine, raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata
proizvodnje medijskih sadržaja

za televizije u 2023. godini

 Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima i objavljuje se na veb-sajtu Ministarstva informisanja i telekomunikacija i u dnevnom listu „Večernje novosti”.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 75.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti za sufinansiranje projekta je 800.000,00 dinara, a najveći 3.000.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% opravdanih troškova za realizaciju projekta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu ima:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

                  Pravo učešća na Konkursu imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici.

                  Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

      Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koji se nalaze u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i lica koja su bili u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva. 

Učesnik Konkursa ne može angažovati drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat.

Pravo učešća na Konkursu nemaju preduzetnici koji su prekinuli obavljanje delatnosti.

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj godini dobio sredstva za sufinansiranje projekta u oblasti javnog informisanja na pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje opravdanih troškova istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 50% vrednosti projekta.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 Opšti kriterijumi su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

 • Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa
 • Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška)
 • Kapaciteti sa stanovišta:stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;neophodnih resursa za realizaciju projekta;stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta
 • Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

 • Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije)
 • Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi su:

 Obrada tema: očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta, jezika i pisma; negovanje kulture različitosti, dijaloga i tolerancije; prevencija i zaštita od diskriminacije; vladavina prava; zaštita podataka o ličnosti, naročito o ličnosti žrtava; uloga i značaj civilnog društva; društveno definisani kulturni obrasci; briga o porodici i deci; bezbednost novinara; digitalizacija i veštačka inteligencija; razvoj kritičkog mišljenja; dečja prava u digitalnom okruženju; afirmativni sadržaji za decu i mlade; razvoj nauke i obrazovanja; obeležavanje 80. godišnjice kulture sećanja na Nikolu Teslu; ravnomerni regionalni razvoj; bezbednost saobraćaja; prevencija nasilja u porodici, rodno zasnovanog nasilja i nasilja uz upotrebu vatrenog oružja; smanjenje rizika socijalne isključenosti pripadnika osetljivih grupa; nova energetska politika; rodna dimenzija u društvenoj praksi i institucijama društva; borba protiv korupcije; borba protiv organizovanog kriminala; borba protiv trgovine ljudima; prevencija terorizma; sprečavanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci; sprečavanje zloupotrebe oružja; saradnja javnog i privatnog sektora; koncept održive urbanizacije; javno zdravlje i zdravstvene potrebe stanovništva.

Učesnici Konkursa, pored navedenih, mogu da predlože i druge teme koje doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

 • Analitičko-istraživački pristup
 • Inovativnost i originalnost formata
 • Pristupačanost medijskog sadržaja osobama sa invaliditetom (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.).

 

Smernice za definisanje i pravdanje troškova projekata proizvodnje medijskih sadržaja i organizovanja stručnih, naučnih i prigodnih skupova u oblasti javnog informisanja preuzimaju se sa veb-sajta Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

DOKUMENTACIJA

           Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:

 

 1. Popunjen i potpisan prijavni Obrazac 1 u šest primeraka

Obrazac 1 se sastoji iz predloga projekta i budžeta projekta i preuzima se  sa veb-sajta Ministarstva informisanja i telekomunikacija

 

 1. Sinopsis predloženog medijskog sadržaja u šest primeraka

 

Obavezno spojiti predlog projekta, budžet projekta i sinopsis u jednu celinu (svaki primerak mora biti posebna celina, bez koričenja)

 

 1. Fotokopiju dozvole za emitovanje televizijskog programa izdatu od Regulatornog tela za elektronske medije u jednom primerku
 2. Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u u jednom primerku
 3. Dokaz (potvrda) da će medijski sadržaj biti emitovan/objavljen u mediju koji je upisan u Registar medija (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a nisu izdavači medija) u jednom primerku
 4. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da projekat ne bi mogao biti realizovan bez dodele državne pomoći, odnosno da projekat ne bi mogao biti realizovan drugim instrumentom državne pomoći osim subvencija (bespovratnih sredstava) u jednom primerku
 5. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći i da nije bio u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći u jednom primerku
 6. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da li je u tekućoj godini dobio sredstva, na pokrajinskom ili lokalnom nivou, za sufinansiranje istog projekta, po osnovu državne ili de minimis pomoći. Ako su učesniku u tekućoj godini dodeljena sredstva za sufinansiranje istog projekta, na pokrajinskom ili lokalnom nivou, potrebno je da navede po kom osnovu su mu sredstva dodeljena  (kao državna pomoći ili de minimis pomoć) i za koje opravdane troškove (specifikacija opravdanih troškova za koje su sredstva dodeljena prikazuje su u budžetu projekta) u jednom primerku.

ROKOVI

Konkurs se raspisuje u periodu od 13. marta 2023. godine do 12. aprila 2023. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.

 POZIV ZA UČEŠĆE U RADU STRUČNE KOMISIJE

Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna komisija koju imenuje ministar informisanja i telekomunikacija.

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da pisanim putem predlože članove stručne komisije.

Uz predlog za člana komisije novinarska i medijska udruženja prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji.

Predlog za člana komisije dostavlja se na obrascu Prijava za člana komisije za konkurs u oblasti javnog informisanja Ministarstva informisanja i telekomunikacija, koji se preuzima sa veb-sajta Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Udruženja i medijski stručnjaci predloge za članove stručne komisije mogu poslati, u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa na veb-sajtu Ministarstva informisanja i telekomunikacija i u dnevnom listu „Večernje novosti“, Ministarstvu informisanja i telekomunikacija na adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: „Prijava za učešće u radu stručne  komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2023. godini.“ Prijavu poslati i elektronski na adresu: komisije.mediji@mit.gov.rs

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijava projekata na Konkurs šalje se isključivo poštom u posebnoj koverti sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije u 2023. godini, na adresu: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Obrazac 1, sa jasnim nazivom podnosioca projekta u naslovu mejla, šalje se u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.tv@mit.gov.rs

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje ne ispunjavaju uslove za učešće na konkursu, prijave dostavljene nakon isteka propisanog roka za dostavljanje, kao i prijave na pogrešnom obrascu, biće odbačene.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na brojeve telefona: 011/292-78-72; 011/292-78-74 i 066/8470-053.

OBJAVLjIVANjE ODLUKE  O RASPODELI SREDSTAVA

Rešenje o raspodeli sredstava  po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na veb-sajtu Ministarstva, www.mit.gov.rs i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun u momentu zaključenja ugovora nije u blokadi.