REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO INFORMISANjA I TELEKOMUNIKACIJA


Na osnovu čl. 16. stav 1. tačka 4) i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS” broj 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS” br. 16/16, 8/17 i 6/23) i Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2023. godini, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Broj: 401-00-38/2023-05 od 7. marta 2023. godine, raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2023. godini

 Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške proizvodnji medijskih sadržaja koji doprinose zaštiti interesa osoba sa invaliditetom i ostvarivanju prava na javno informisanje, definisanog članom 12. Zakona o javnom informisanju i medijima i objavljuje se na veb-sajtu Ministarstva informisanja i telekomunikacija i dnevnom listu „ Večernje novosti”.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 15.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti za sufinansiranje projekta je 400.000,00 dinara, a najveći 1.000.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% opravdanih troškova za realizaciju projekta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu ima:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija, koji je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

            Pravo učešća na Konkursu za proizvodnju medijskih sadržaja za radio, internet i štampane medije imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici.

Pravo učešća na Konkursu za proizvodnju medijskih sadržaja za televizije imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici.

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koji se nalaze u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i lica koja su bili u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva. 

Učesnik Konkursa ne može angažovati drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat.

Pravo učešća na Konkursu nemaju preduzetnici koji su prekinuli obavljanje delatnosti.

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj godini koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na Konkursu za sufinansiranje opravdanih troškova istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 Opšti kriterijumi su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

 • Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa; zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
 • Uticaj i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
 • Kapaciteti sa stanovišta:stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;neophodnih resursa za realizaciju projekta;stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
 • Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti

 

2)Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

 • Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 • Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 Bliži kriterijumi su:

 • Obrada tema: unapređenje socijalno-ekonomskog i društvenog položaja osoba sa invaliditetom; politička participacija i učešće osoba sa invaliditetom u svim aspektima društvenog života; otklanjanje predrasuda i stereotipa u izveštavanju o osobama sa invaliditetom; inkluzivno obrazovanje; samostalni život i uključivanje u zajednicu (stanovanje, prevoz i drugo); pristupačnost (fizička, informaciona i kognitivna) i univerzalni dizajn; socijalna zaštita; zdravstvena zaštita; zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja; prevencija i zaštita od diskriminacije; smanjenje rizika socijalne isključenosti; zaštita osoba sa invaliditetom, posebno žena i devojčica sa invaliditetom od nasilja i zlostavljanja u porodičnom i institucionalnom okruženju; profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje; dostupnost ustanova kulture i njihovih programa osobama sa invaliditetom.

Učesnici Konkursa, pored navedenih, mogu da predlože i druge teme koje doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom.

 • Pristupačnost medijskog sadržaja osobama sa invaliditetom (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.)
 • Učešće osoba sa invaliditetom u realizaciji projekta
 • Analitičko-istraživački pristup
 • Inovativnost i originalnost formata.

 

Smernice za definisanje i pravdanje troškova projekata proizvodnje medijskih sadržaja i organizovanja stručnih, naučnih i prigodnih skupova u oblasti javnog informisanja preuzimaju se sa veb-sajta Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

 DOKUMENTACIJA

            Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:

 

 1. Popunjen i potpisan prijavni Obrazac 1 u šest primeraka

Obrazac 1 se sastoji iz predloga projekta i budžeta projekta i preuzima se  sa veb-sajta Ministarstva informisanja i telekomunikacija

 

 1. Sinopsis predloženog medijskog sadržaja (za TV i radio projekte) u šest primeraka

 

Obavezno spojiti predlog projekta, budžet projekta i sinopsis u jednu celinu (svaki primerak mora biti posebna celina, bez koričenja)

 

 1. Fotokopiju dozvole za emitovanje televizijskog/radio programa izdatu od Regulatornog tela za elektronske medije u jednom primerku
 2. Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u u jednom primerku
 3. Dokaz (potvrdu) da će medijski sadržaj biti emitovan/objavljen u mediju koji je upisan u Registar medija (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a nisu izdavači medija) u jednom primerku
 4. Primerak poslednjeg izdanja novina u kojima će medijski sadržaj biti objavljen ( za štampane medije) u jednom primerku
 5. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da proizvedeni sadržaj neće biti komercijalno eksploatisan u jednom primerku
 6. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da projekat ne bi mogao biti realizovan bez dodele državne pomoći, odnosno da projekat ne bi mogao biti realizovan drugim instrumentom državne pomoći osim subvencija (bespovratnih sredstava) u jednom primerku
 7. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći i da nije bio u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći u jednom primerku
 8. Izjavu učesnika (u slobodnoj formi) da li je u tekućoj godini dobio sredstva, na pokrajinskom ili lokalnom nivou, za sufinansiranje istog projekta, po osnovu državne ili de minimis pomoći. Ako su učesniku u tekućoj godini dodeljena sredstva za sufinansiranje istog projekta, na pokrajinskom ili lokalnom nivou, potrebno je da navede po kom osnovu su mu sredstva dodeljena (kao državna pomoć ili de minimis pomoć) i za koje opravdane troškove (specifikacija opravdanih troškova za koje su sredstva dodeljena prikazuje su u budžetu projekta)  u jednom primerku.

ROKOVI

Konkurs se raspisuje u periodu od 13. marta 2023. godine do 12. aprila 2023. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem.

POZIV ZA UČEŠĆE U RADU STRUČNE KOMISIJE

 Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna komisija koju imenuje ministar informisanja i telekomunikacija.

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da pisanim putem predlože članove stručne komisije.

Uz predlog za člana komisije novinarska i medijska udruženja prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji.

Predlog za člana komisije dostavlja se na obrascu Prijava za člana komisije za konkurs u oblasti javnog informisanja Ministarstva informisanja i telekomunikacija, koji se preuzima sa veb-sajta Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Udruženja i medijski stručnjaci predloge za članove stručne komisije mogu poslati u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa na veb-sajtu Ministarstva informisanja i telekomunikacija i u dnevnom listu „Večernje novosti“, Ministarstvu informisanja i telekomunikacija na adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: „Prijava za učešće u radu stručne komisije za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2023. godini“. Prijavu poslati i elektronski na adresu: komisije.mediji@mit.gov.rs

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 Prijava projekata na Konkurs šalje se isključivo poštom u posebnoj koverti sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2023. godini, na adresu: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Obrazac 1, sa jasnim nazivom podnosioca projekta u naslovu mejla, šalje se u elektronskoj formi, na adresu: konkurs.osi@mit.gov.rs

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje ne ispunjavaju uslove za učešće na konkursu, prijave dostavljene nakon isteka propisanog roka za dostavljanje, kao i prijave na pogrešnom obrascu, biće odbačene.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na brojeve telefona: 011/292-78-72; 011/292-78-74 i 066/8470-053.

OBJAVLjIVANjE ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na veb-sajtu Ministarstva, www.mit.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun u momentu zaključenja ugovora nije u blokadi.