Надлежности министарства

НАДЛЕЖНОСТИ МИНИСТАРСТВА ИНФОРМИСАЊА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

 

У области информисања надлежности министарства су:

 • систем јавног информисања
 • праћење спровођења закона у области јавног информисања
 • праћење делатности страних информативних установа, страних средстава јавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србији
 • информисање националних мањина
 • регистрација страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима учешћа у регионалним пројектима
 • други послови одређени законом

У области телекомуникација надлежности министарства су:

 • област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја
 • уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
 • инспекцијски надзор
 • утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја
 • организовање финансијске и техничке контроле
 • међународни послови у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
 • мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
 • утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција
 • одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција
 • утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори
 • други послови одређени законом

У области информационог друштва надлежности министарства су:

 • предлагање политике и стратегије развоја информационог друштва
 • припрема закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања
 • мере за подстицање истраживања и развоја у области информационог друштва
 • припрема закона, других прописа, стандарда и мера у области информационог друштва и информационо-комуникационих технологија
 • примена информационо-комуникационих технологија
 • пружање информационих услуга
 • развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре
 • развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже
 • заштита података и информациона безбедност
 • међународни послови у области информационог друштва
 • стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи
 • други послови одређени законом