Сектор за информисање и медије

СЕКТОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МЕДИЈЕ

У Сектору за информисање и медије обављају се послови у области јавног информисања који се односе на: припремање и спровођење стратешких аката као и предлагање мера за унапређење стања у области јавног информисања и медија; нормативни послови у области јавног информисања и медија; праћење медијске концентрације и стварања услова за развој и заштиту медијског плурализма; праћење рада установа у области јавног информисања чији је оснивач Република Србија; расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области јавног информисања; обезбеђивање услова за остваривање и унапређивање права на информисање припадника националних мањина и особа са инвалидитетом; обезбеђивање услова за остваривање и унапређивање права на информисање становништва на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија; праћење и предузимање мера за информисање на језику и писму припадника српског народа у земљама региона; вођење јединствене информационе платформе; издавање докумената представницима иностраних медија и дописништвима иностраних медија у Републици Србији и пружање помоћи у раду; вођење Евиденције представника иностраних медија и Евиденције дописништава иностраних медија; припрему извештаја о спровођењу основних међународних правних аката о људским и мањинским правима у Републици Србији; мултилатералну и билатералну сарадњу; процес хармонизације политика и прописа са правним тековинама Европске уније; припрему стратешких и програмских докумената за финансирање из фондова Европске уније; планирање, припрему, спровођење, праћење и извештавање о спровођењу пројеката који се финансирају из фондова Европске уније; праћење спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и учествовање у преговорима о придруживању; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора; припрему предлога финансијског плана Сектора; као и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за информисање и медије образоване су следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за нормативне послове, пројектно суфинансирање и евидентирање представника иностраних медија и дописништава иностраних медија;
  2. Одсек за подршку међународној сарадњи у области јавног информисања;
  3. Група за сарадњу са домаћим и иностраним медијима и праћење и анализа стања информисања у области нових друштвених медија и дигиталних технологија.

У Одељењу за нормативне послове, пројектно суфинансирање и евидентирање представника иностраних медија и дописништава иностраних медија обављају се стручни послови који се односе на нормативно уређење, праћење и развој у области информисања; расписивање и спровођење конкурса у области јавног информисања; предлагање мера за унапређење стања у области јавног информисања; пројектно суфинансирање производње медијских садржаја; спровођење мера за остваривање права на информисање припадника националних мањина на матерњем језику, особа са инвалидитетом, становништва на територији АП Косово и Метохија и припадника српског народа у земљама региона; мултилатералну и билатералну сарадњу у области јавног информисања; хармонизацију прописа у складу са тековинама ЕУ, сарадњу са представницима домаћих и иностраних медија; праћење и анализа стања информисања у области нових друштвених медија; стварање услова за упознавање јавности о свим релевантним питањима из области информисања и телекомуникацијама; припрему предлога финансијског плана Одељења; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за нормативне послове, пројектно суфинансирање и евидентирање представника иностраних медија и дописништава иностраних медија образоване се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за нормативне послове и надзор над применом закона у области јавног информисања;
  2. Одсек за пројектно суфинансирање, праћење реализације подржаних пројеката и развој медијксог плурализма.

У Одсеку за нормативне послове у области јавног информисања обављају се послови у области јавног информисања који се односе на: припремање нацрта и предлога закона, других прописа и општих аката, давање мишљења и стручних објашњења о примени закона и других прописа; припрему одговора и мишљења у поступку оцењивања уставности и законитости; предлагање и спровођење стратегије у области развоја система јавног информисања; давање мишљења о нацртима и предлозима закона, других прописа, општих аката и стратешких докумената других предлагача; нормативно регулисање нових медија; сарадњу са Републичким јавним тужилаштвом и Државним правобранилаштвом; припрему предлога за извештаје о спровођењу основних међународних аката о људским и мањинским правима у Републици Србији; праћење спровођења закона и подзаконских аката; покретање прекршајних поступака; стварање услова за транспарентност власничке структуре у медијима; сарадњу са Регулаторним телом за електронске медије на праћењу спровођења закона и подзаконских аката; сарадњу са Агенцијом за привредне регистре која води Регистар медија; сарадњу са јавним медијским сервисима у вези са изменама, допунама и применом закона; припрему предлога за извештаје о спровођењу основних међународних аката о људским и мањинским правима у Републици Србији; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку и друге послове из делокруга Одсека.

У Одсеку за пројектно суфинансирање, праћење реализације подржаних пројеката  и развој медијског плурализма обављају се послови који се односе на:  расписивање и спровођење конкурса у области јавног информисања; прибављање података од Регулаторног тела за електронске медије и Савета за штампу о медијима којима је изречена мера због непоштовања закона, односно професионалних и етичких стандарда; сарадњу са новинарским и медијским удружењима и креирање базе података о кандидатима за чланове конкурсних комисија; доношење решења у управним и другим појединачним стварима; предлагање мера за унапређење стања у области јавног информисања; унапређивање професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања; предлагање и спровођење мера за развој и заштиту плурализма медијских садржаја; сарадњу са Агенцијом за привредне регистре која води Регистар медија; контролу извештаја корисника државне помоћи; пројектно суфинансирање производње медијских садржаја; предлагање и креирање упутстава и смерница за спровођење процедуре пројектног суфинансирања и правдање одобрених средстава за реализацију пројеката; израда извештаја о реализованим конкурсима; контролу извештаја корисника средстава и евалуацију произведених медијских садржаја; спровођење обука о пројектном суфинансирању за представнике органа који спроводе конкурсе на покрајинском и локалном нивоу; спровођење мера за остваривање права на информисање припадника националних мањина на матерњем језику, особа са инвалидитетом, становништва на територији АП Косово и Метохија и припадника српског народа у земљама региона; прибављање мишљења од Комисије за контролу државне помоћи о усклађености државне помоћи;  праћење извршења уговорених обавеза корисника; праћење објављивања произведеног медијског садржаја; анализу, праћење трендова у примени технолошких иновација у креирању и прилагођавању медијских садржаја особама са сензорним инвалидитетом и предлагању мера у циљу унапређења квалитета информисања особа са инвалидитетом; сарадњу са организацијама цивилног друштва ради сагледавања потреба за креирање медијских садржаја намењених рањивим и маргинализованим друштвеним групама; израду финансијског плана Одељења и учешће у изради финансијског плана Сектора; припрему и достављање података Регистру медија о износу новчаних средстава додељених медијима на конкурсима у области јавног информисања; припрему извештаја о реализованим пројектима за потребе Сектора и других органа; праћење и учествовање у изради стратешких докумената Републике Србије; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку и друге послови из делокруга Одсека.

У Одсеку за  подршку међународној сарадњи  у области јавног информисања обављају се послови који се односе на: праћење прописа и стандарда ЕУ, Савета Европе, УН, ОЕБС-а, Унеска и других међународних инструмената којима се регулише слобода мишљења и изражавања, аудиовизуелна политика, медији и јавно информисање; израду мишљења, информација, извештаја и других аката у сврху хармонизације прописа из области јавног информисања са прописима ЕУ и међународним стандардима; сарадњу са Саветом Европе, Унеском, Европском комисијом и ОЕБС-ом и учешће у раду стручних радних тела међународних организација у вези са израдом и применом међународних прописа и стандарда из области јавног информисања; мултилатералну и билатералну сарадњу у области јавног информисања; програмирање и израду нацрта предлога пројеката, имплементацију и надзор над реализацијом пројеката у области јавног информисања који су финансирани из међународних фондова; израду прилога за релевантна програмска и стратешка документа за финансирање пројеката; припрему извештаја и друге документације у вези са програмирањем пројеката; израду плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; контролу над спровођењем уговорених обавеза; спровођење правила и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Одсека; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку и друге послове из делокруга рада Одсека.

У  Групи за сарадњу са домаћим и иностраним представницима медија, праћење и анализу стања информисања у области нових друштвених медија као дигиталних технологија, обављају се послови који се односе на: сарадњу са представницима домаћих и иностраних медија, дописницима домаћих и иностраних медија и надлежним органима у циљу израде релевантних аката, прописа ради обезбеђења услова за информисање јавности; унапређење односа с јавношћу; сарадњу са Канцеларијом за сарадњу с медијима Владе Републике Србије у вези информисања јавности о раду министарства; дефинисање, праћење и анализа стања информисања у области нових друштвених медија као дигиталних технологија; стварање услова за упознавање јавности о свим релевантним питањима из области информисања и телекомуникацијама; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи, као и други послови из делокруга Групе.