I Орган у коме се радна места попуњавају: 

 

            Министарство информисања и телекомуникација, Београд, Немањина бр. 22-26

 

            II Радна места која се попуњавају:

           

 1. Радно место за превенцију у области безбедности деце на Интернету, у звању саветник, Сектор за информационо друштво и информациону безбедност, Група за подршку раду Националног контакт центра за безбедност деце на Интернету – 1 извршилац.

 

Опис послова: Прати активности у области безбедности деце на интернету, припрема извештаје и предлаже превентивне мере за безбедност и заштиту деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија, односно на интернету; обавља послове промоције у циљу подизања нивоа свести и знања о предностима и ризицима коришћења интернета и начинима безбедног коришћења интернета; обавља послове односа са јавношћу по питањима безбедности и заштите деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија; припрема анализе и извештаје из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од  најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

 1. Радно место за послове сарадње са независним телима, у звању саветник, Секретаријат министарства, Група за сарадњу са независним телима – 1 извршилац.

 

Опис послова: Учествује у припреми одговора по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја; пружа  подршку тражиоцима информација; учествује у  сачињавању одговора и изјашњења по жалбама тражилаца информација поднетим Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности;  израђује, ажурира и објављује Информатор о раду Министарства; спроводи поступке прописаних Законом о заштити узбуњивача, као и поступака у складу са прописима који се односе на упрaвљaњe сукoбoм интeрeсa; бавља послове које се односе на остваривање безбедности и здравља на раду и припрему акта о процени ризика на раду; обавља и друге послове по налогу руководица Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

            III Место рада: 

 

            За  радна места под редним бројевима 1 и  2:  Београд

 

            IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

 

            Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза и то следећим редоследом:  провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

           Кандидат који не испуни мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.        

 

 1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места: 

 

 • ,,Организација и рад државних органа РС“ провераваће се путем теста (писано),
 • ,,Дигитална писменост“ провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),

,,Пословна комуникација“ провераваће се путем симулације (писано).


            Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.  

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

 1. 2. Провера посебних функционалних компетенција:

 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 

 

За радно место под редним бројем 1:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада стручно – оперативни послови  – методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања  података –  провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада послови односа с јавношћу – медијску писменост - провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа  - (Уредба о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо – комуникационих технологија – провераваће се путем симулације (усмено).

 

За радно место под редним бројем 2:

 

 • Посебна функционална компетенција за област рада стручно – оперативни послови  – методе и технике  опсервације, прикупљања и евидентирања  података –  провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа – (Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. године до 2030. године ) – провераваће се путем симулације (усмено);

 

 • Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи из делокруга радног места – (Закон о заштити података о личности и Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства информисања и телекомуникација (www.mit.gov.rs).

 

 1. Провера понашајних компетенција:

 

Понашајне компетенције за радно место под редним бројем 1 и 2 (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

 

 1. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва радна места:

 

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

            V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

 

            VI Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућим Обрасцима пријава који су за свако радно место доступни на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства информисања и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

            Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 2/2019 и 67/2021).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у пријави назначили за доставу обавештења.

 

Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве''.

 

            VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

             

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

 

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

 

            IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 22.08.2023. године о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

            Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција  и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интервју са комисијом ће се обавити у просторијама Министарства информисања и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у пријави.

 

            X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

            XI Трајање радног односа:  За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

 

            XII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Андријана Блонд контакт телефон: 011-362-06-73.

 

            XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства информисања и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места” (назив радног места).

 

НАПОМЕНE

 

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и избор кандидата врши на основу провере компетенција.

 Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.

            Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар информисања  и телекомуникација.

            Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства информисања и телекомуникација, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.